موفقیت در زندگی و کار -راز موفقیت ادیسون چه بود؟

موفقیت در زندگی و کار -راز موفقیت ادیسون چه بود؟

موفقیت در زندگی و کار

همه ما می تواینم انسان های موفقی باشیم به شرط آنکه کلید موفقیت را خوب تشخیص دهیم و از کلید درست برای آن استفاده کنیم.

بهتر است بگویم گر فردی در مدار درست قرار بگیرد احتمال موفقیت آن فرد بسیار زیاد است. اما اگر در مسیر و راه نادرست قرار بگیرد پیوسته از هدف خود دور و دورتر می شود.

به باور بعضی ها کلید موفقیت تنها یک چیز است. ایمان به مسیر درست و سرانجام پشتکار.

پشکار است که حرف اول و آخر را می زند. پشتکار حتی مقدم است بر هوش و استعداد. چه بسیار انسان هایی بودند که به دلیل باور درست تغییرهای بی نظیری در زندگی خود ایجاد کرده اند.

راز موفقیت ادیسون چه بود

یک مثال این افراد ادیسون است. می گویند ادیسون حتی از مدرسه هم اخراج شد و این تنها یک دلیل داشت …بهره هوشی پایین

اما چه چیزی ادیسون با بهره هوشی پایین را به یک اسطوره تبدیل کرد.

راز موفقیت ادیسون چه بود.

راز موفقیت ادیسون در قانون ارتعاش و تغییر باورها نهفته است. به گونه ای که وقتی مادر ادیسون نامه اخراج از مدرسه او را می خواند. این نامه را به گونه ای خواند. که او هرگز و هرگز احساس حقارت نکند.

و همین موضوع راز موفقیت ادیسون بود

درباره این مطلب نظر دهید !
کاربر گرامی اگه دوست داری به کمک پاتیف زندگیتو متحول کنی به نوتیفیکیشن های پلتفرم اجازه بده نه دوست ندارم بله دوست دارم